На основу Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске (Службени гласник РС бр. 52/01 и 42/05) и члана 40. Статута Кинолошког савеза Републике Српске од 10.05.2014. године, Скупштина Кинолошког савеза Републике Српске, одржана 17.03.2018. године, донијела је измјене и допуне Статута у члановима 4., 20., 21., 23., 24., 40., 49., 55., и 83., те пречишћени текст Статута Кинолошког савеза Републике Српске има следећи садржај

СТАТУТ КИНОЛОШКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Кинолошки савез Републике Српске (у даљем тексту: КСРС) је централно, кровно кинолошко удружење у које се због значења кинологије у Републици Српској, њеног развоја, одгоја, школовања, оцјењивања и заштите чистокрвних паса, те оспособљавања стручног кинолошког кадра, учлањују кинолошка удружења, кинолошки клубови и друга удружења чија је основна дјелатност бављење кинологијом, као и индивидуални чланови у срединама гдје не постоје горе наведене кинолошке организације под условима које одреди УО КСРС која дјелују на подручју за које су регистроване при надлежном регистарском Суду.
Савез представља кинологију Републике Српске у Босни и Херцеговини, а посредством кровног удружења и самостално у свијету .

Члан 2.

Савез дјелује на развој кинологије на цијелом подручју Републике Српске, у складу са Законом, моралом , кинолошком етиком, Оснивачким актом и кинолошком науком.

Члан 3.

Савез је удружење с правима и обвезама које за њу произлазе из Закона, овога Статута и општих аката аутономног права, а која права и обавезе је стекао уписом у Регистар удружења бр. РГ 49/96 од 09.04.1996 године при регистарском суду у Бањалуци.
Савез има својство правног лица.

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 4.

Назив Савеза је: КИНОЛОШКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.
Сједиште Кинолошког савеза Републике Српске је у Бања Луци,
Владимира Роловића 6а.
Скраћени назив Савеза је КСРС.
КСРС заступају његов Предсједник и Потпредсједник или други члан Управног одбора којег је овластио Предсједник.

Члан 5.

КСРС има амблем.
Амблем КСРС-а је штитоликог облика. У средини су стилизоване главе двају паса: ловног и неловног. На врху амблема је стилизована застава Републике Српске. Рубом амблема исписано је: Кинолошки савез Републике Српске.
КСРС има заставу.
У средишту заставе КСРС-а је амблем Савеза.

Члан 6.

Печат КСРС-а је округао. Ивицом печата у концентричном кругу је исписано ћирилицом: Кинолошки савез Републике Српске Бања Лука. У средини су стилизоване главе двају паса: ловног и неловног.

Члан 7.

КСРС је члан кровног удружења у Босни и Херцеговини, признатог од стране FCI.
Ради унапређења кинологије КСРС се може учланити у друга по циљевима и активностима сродна удружења у Републици Српској, Босни и Херцеговини и иностранству.

Члан 8.

За све кинолошке манифестације: смотре, испите, изложбе и утакмице, било да су међународног, државног или локалног значења , а одржавају се на подручју Републике Српске надлежан је КСРС, који одлучује о давању сагласности.

Члан 9.

Све изборне функције у КСРС-а су добровољне и почасне.

ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 10.

Основни циљ КСРС-а је унапређење кинологије у Републици Српској.
Да би се наведени циљ реализовао КСРС подстиче и координира активност својих чланова у остваривању заједничких циљева и дјелатности.

Члан 11.

Дјелатности КСРС-а су:
– усмјерава кинолошки рад и води кинолошку политику у Републици Српској;
– координира дјеловање између својих чланова;
– предлаже доношење прописа који се односе на кинолошку дјелатност, те преко чланова координира и усклађује приједлоге за доношење републичких прописа и прописа јединица локалне управе и самоуправе који се односе на кинолошку дјелатност и питања из кинологије;
– сарађује са Ловачким савезом Републике Српске;
– сарађује са надлежним државним тијелима и службама Републике Српске, ради на унапређењу употребе паса у складу са потребама тих тијела;
– даје опште и стручне смјернице за развој кинологије у Републици Српској и брине се за њихову примјену;
– ради на унапређењу кинолошке културе, морала и етике;
– путем кровног удружења у Босни и Херцеговини предлаже FCI-u доношење нових, те измјене постојећих стандарда аутохтоних раса паса;
– подстиче организовање и даје приједлоге за одобрење међународних кинолошких манифестација, водећи посебно рачуна о сврсисходности, економичности, рационалности, постављеним критеријима и терминима;
– подстиче и одобрава републичке и локалне кинолошке манифестације;
– ради на унапређењу аутохтоних раса паса;
– ради на оспособљавању и стручном усавршавању кинолошких кадрова;
– посебну бригу води о одгајивачима паса као основним носиоцима развоја кинологије;
– води евиденцију о свим оцјењеним чистокрвним псима у Републици Српској;
– издаје родовнике паса;
– подстиче, координира, помаже и финансира научну и стручну дјелатност из области кинологије;
– води Родовну књигу за Републику Српску и путем кровног удружења о стању извјештава FCI;
– води све евиденције прописане Правилником КСРС-а о стручном раду;
– издаје кинолошки часопис, књиге, стандарде, правилнике и друго, те прикупља материјал за кинотеку и фототеку КСРС-а, а у складу са материјалним и кадровским могућностима;
– установљава и додјељује признања КСРС-а за рад на унапређењу кинологије;
– пропагира кинологију преко масмедија и на друге начине, с нагласком на аутохтоне расе паса;
– судјелује у раду скупштине кровног кинолошког удружења у БиХ преко својих делегата;
– организује кинолошке манифестације;
– организује провођење испита рада за ловне, спортске, службене и спасилачке псе;
– организује и проводи стручне испите за своје кадрове;
– обавља и друге задатке од интереса за унапређење кинологије који су утврђени овим Статутом;
– Стимулише рад кинолошких удружења и клубова и брине се за равномјеран развој кинологије у РС.

Члан 12.

КСРС остварује своје дјелатности у складу с планом и програмом рада.
План и програм доноси се годишње, а може и за дуже временско раздобље. План и програм рада су основа за израду и доношење финансијског плана.

Члан 13.

У остваривању својих задатака КСРС може склапати правне послове са физичким и правним лицима заинтересованим за унапређење кинологије.

ЧЛАНОВИ САВЕЗА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 14.

Чланови КСРС-а могу бити кинолошка удружења, кинолошки клубови и друга удружења чија је основна дјелатност бављење кинологијом а који дјелују на подручју за које су регистровани као и индивидуални чланови у срединама гдје не постоје горе наведене кинолошке организације.
Чланом КСРС-а се постаје писменим захтјевом поднесеним Управном одбору КСРС-а. Управни одбор о захтјеву одлучује на првој наредној сједници.
У случају позитивног рјешења нова чланица се прима у својство Уговорног члана у трајању од једне године. Да би прешла у стално чланство непходно је да у току трајања уговорног чланства организује најмање једну кинолошку манифестацију и пријави минимално 50 штенади.
Уколико Управни одбор донесе негативно рјешење, подносилац захтјева има право жалбе Скупштини КСРС-а. Сва рјешења Управног одбора везана за пријем нових чланова презентују се члановима на првој Скупштини КСРС-а. За све жалбе против рјешења Управног одбора, је Скупштина другостепени орган који одлучује о свим жалбама.

Члан 15.

Права чланова су:
– да покрећу питања која су важна за извршавање задатака КСРС -а, те судјелују у расправљању и доношењу одлука путем својих представника;
– да самостално одлучују о удруживању у КСРС, односно о иступању из чланства КСРС -а;
– да органима КСРС-а подносе приједлоге за одлучивање о појединим питањима из њиховог дјелокруга рада с правом да буду упознати с донесеним одлукама;
– да користе услуге КСРС -а у складу са Статутом и осталим општим актима;
– да покрећу и предлажу рјешавање проблема КСРС -а;
– да бирају представнике у тијела КСРС -а;
– да судјелује у раду Скупштине КСРС -а преко својих представника;
– да судјелује у утврђивању средстава за рад КСРС -а.

Члан 16.

Обавезе чланова су:
– да досљедно спроводе политику, одлуке, ставове, закључке КСРС-а усмјерене на унапређењу кинологије, кинолошких организација;
– да утврђују и проводе облике и садржаје рада своје организације на подручју свог дјеловања;
– да могу примати у своје чланство грађане с подручја дјеловања организације, али и друге заинтересоване кинологе, кинолошке судије, одгајиваче који то желе и из других подручја, ако је у интересу унапређења кинологије;
– да се залажу за провођење плана и програма КСРС -а;
– да подстичу унапређење одгоја аутохтоних раса паса;
– да редовно подмирује финансијске обавезе према КСРС-у ( плаћање чланарине за своје чланове и друге обавезе утврђене одлукама Управног одбора КСРС-а
– да помажу све акције развијања кинологије у Републици Српској;
– да проводе све прописе и одлуке које се односе на рад у кинологији;
– да проводе одгајивачку политику и одржавају кинолошке манифестације КСРС-а на подручју дјеловања за које их је овластио КСРС, а које не може бити шире од оног одобреног у рјешењу изданог од регистарског суда;
– да редовно достављају извјештаје са одржаних годишњих скупштина, а најкасније у року 15 дана од дана одржавања (годишње скупштине чланица требале би се одржати најкасније до 15.03. текуће године).

Члан 17.

Чланови КСРС-а рјешавају сва међусобна питања споразумно. Ако није могуће спор ријешити споразумно, о њему одлучује медијација коју организује КСРС.
Чланство у КСРС престаје:
– писменом изјавом о иступању из чланства;
– искључењем из чланства;
– престанком дјеловања КСРС.

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА

Члан 18.

Чланови КСРС-а одговарају за повреде Статута и других општих аката и одлука КСРС-а и његових органа, повреде права других чланова у КСРС-а и ако нарушавају углед КСРС-а.

Члан 19.

Чланови КСРС-а могу бити искључени из КСРС-а, ако повреде одредбе Статута или угрозе интересе КСРС-а или проузрокују материјалну или моралну штету КСРС.
Одлуку о дисциплинској одговорности, накнади штете и искључењу члана доноси Дисциплинска комисија на захтјев Дисциплинског тужиоца а у складу са Дисциплинским правилником КСРС или Дисциплинским правилником кровне кинолошке организације БиХ.

Члан 20.

Дисциплинска комисија броји 3 члана и 3 замјенска члана.
Дисциплинска комисија одлуке доноси већином гласова као првостепени орган.
Одлуке Дисциплинске комисије се не одлажу до њихове коначности.

Дисциплинског тужиоца из својих редова именује Скупштина.
Дисциплински тужилац има замјеника, кога именује Скупштина из својих редова, а који замјењује Дисциплинског тужиоца у ситуацијама када је он спријечен или онемогућен да поступа.

Члан 21.

Дисциплинску комисију и замјенике Дисциплинске комисије бира Скупштина на период од четири године.
У случају да је предсједник Дисциплинске комисије спријечен да поступа, функцију предсједника Дисциплинске комисије преузима најстарији члан Дисциплинске комисије.
Дисциплинског тужиоца и замјеника Дисциплинског тужиоца бира Скупштина на период од четири године.
Дисциплински тужилац не може бити из исте чланице из које је предсједник Дисциплинске комисије.

Члан 22.

Члан, чланица КСРС, против кога је од стране дисциплинске комисије изречена дисциплинска одговорност, може у року од 15 дана изјавити жалбу Управном одбору КСРС.
Управни одбор жалбу рјешава на првој наредној сједници, а најкасније 60 дана по изјављеној жалби.

Члан 23.

На жалбе против одлука дисциплинских органа, одлуке Управног одбора као другостепеног органа су коначне.

Члан 24.

Само за случајеве искључења из КСРС, члан/чланица може у року од 15 дана од дана пријема рјешења Управног одбора, упутити апелацију Скупштини КСРС и то само ако су се појавиле новонастале околности које битно могу утицати на исход одлуке, а које нису узете у обзир, као и ако у обзир нису узете олакшавајуће околности.
Скупштина на првом засјеању разматра апелацију и исту одбацује или је враћа Управном одбору на поновно одлучивање.
Послије пријема апелације, прослијеђене од стране Скупштине, Управни одбор исту разматра и доноси одлуку.
Одлука Управног одбора из претходног става је коначна.

Члан 25.

За повреду прописа, члану/чланици КСРС се могу изрећи дисциплинске мјере у складу са Правилником о дисциплинској одговорности КСРС.

Члан 26.

При изрицању дисциплинских мјера морају се утврдити све чињенице и све околности које су од утицаја на изрицање дисциплинске мјере /побуде и мотиве због којих је дисциплинска мјера учињена, околности под којим је учињена/.
При утврђивању дисциплинске мјере посебно узети у обзир ако је починиоцу већ раније изречена дисциплинска мјера по истом или другом основу или са истим побудама, па ће ове околности увијек утврђивати као отежавајуће.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О РАСНИМ КЛУБОВИМА, КЛУБОВИМА ПОЈЕДИНИХ ФЦИ ГРУПА КАО УДРУЖЕЊИМА – ЧЛАНОВИМА КСРС-А

Члан 27.

Расни клуб је такво кинолошко удружење које је основано с циљем унапређења поједине расе унутар (FCI) групе.

Члан 28.

Расним клубом за унапређење поједине расе аутохтоних паса као чланом КСРС-а, може постати оно кинолошко удружење које удовољава основним условима за стицање таквог статуса, а који су садржани у сљедећем:
– да је регија у којој је такво удружење основано истинска кинолошка средина одређене расе аутохтоних паса,
– да бројност и квалитет паса указују на извјесност да ће се такав тренд задржати и убудуће,
– да у удружењу постоји стручни кинолошки кадар неопходно потребан за унапређење расе.
О пријему таквог удружења за члана КСРС-а одлуку доноси Управни одбор КСРС-а по претходно извршеном утврђивању наведених услова.

Члан 29.

Кинолошки клубови за члана КСРС се примају на основу члана 4. овог Статута.

Члан 30.

Одгајивачи паса – чланови расних клубова остварују право одгоја на подручју дјеловања клуба за одређену расу.
Они се могу ујединити у ширу организациону структуру – расни савез из РС, свјетски расни савез.
КСРС заступа расни савез РС у FCI преко кровне кинолошке организације БиХ.

Однос КСРС и Расног савеза РС уређује се посебним уговором по угледу на матичну земљу за одређену расу.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ КСРС-a

Члан 31.

Највиши орган управљања КСРС-а је Скупштина.
Управни одбор КСРС-а је орган Скупштине КСРС-а који води све послове између двије Скупштине у складу са Статутом, општим актима и одлукама Скупштине.
Скупштина може, на приједлог Предсједника КСРС-а или Надзорног одбора одлучити да се поједина питања пренесу у надлежност Управног одбора за одређено раздобље осим доношења Статута и његових измјена и допуна.
Надзор над радом, заштитом законитости пословања и обавезама КСРС-а обавља Надзорни одбор.

Члан 32.

Скупштина КСРС-а и Управни одбор КСРС-а доносе одлуке, правилнике и друге опште акте, а на приједлог стручних органа, као и чланица и појединаца кинолога.

Члан 33.

Одлуке, правилници и други општи акти КСРС-а као и закључци обавезни су за све чланове.

Члан 34.

Скупштина КСРС-а и Управни одбор могу доносити препоруке за рад својих чланица.
Члан КСРС-а којем је препорука упућена дужан је у року од 30 дана од доставе препоруке, расправити питања садржана у истој те о подузетим мјерама поводом препоруке обавијестити тијела КСРС-а који је препоруку упутио.
Ако члан којем је препорука упућена не усвоји препоруку, органи КСРС ће размотрити новонасталу ситуацију те по потреби предузети адекватне кораке.

Члан 35.

При доношењу Статута Управни одбор КСРС-а дужан је организовати расправу о тексту нацрта Статута. Своје примједбе на текст нацрта Статута чланови могу дати у року од 15 дана од дана пријема нацрта Статута.
Уколико поједини приједлози или примједбе чланова не буду прихваћени у коначном приједлогу Управни одбор КСРС-а дужан је дати своје образложење.

Члан 36.

Све изборне функције у КСРС-у су добровољне и обављају се волонтерски.
За рад својих органа КСРС даје материјалну потпору у складу са одлукама органа КСРС.

СКУПШТИНА

Члан 37.

Скупштина КСРС-а (у даљњем тексту: Скупштина) је највише тијело КСРС-а.

Члан 38.

Скупштину чине представници чланова КСРС-а .
Сваки члан КСРС-а делегира у Скупштину КСРС-а по једног представника, и на 100 пријављених штенади за протеклу календарску годину по једног делегата.
Мандат представника траје четири године.
Чланови КСРС-а могу опозвати своје заступнике и прије рока на који је изабран.
Изабраним преставницима чланице издаје пуномоћ овјерену потписом Предсједника и печатом.

Члан 39.

Скупштина се сазива једанпут годишње – (редовна скупштина) и то најкасније до 15. 4. (априла) текуће године, а као ванредна према потреби.
Изборна скупштина сазива се сваке четврте године и на њој се врши верификација мандата представника, избор Предсједника и Потпредсједника Скупштине, избор УО и Предсједника Управног одбора (Предсједника КСРС) и органа КСРС-а.
Сједнице Скупштине су јавне.
Јавност рада осигурава се на начин да Скупштини присуствују представници чланова, позвани гости и акредитовани новинари.

Члан 40.

Задаци Скупштине су:
– доноси, мијења и допуњује сва општа акта КСРС-а;
– утврђује политику КСРС-а која се односи на циљеве и задатке КСРС-а, а посебно на развој и унапређење кинологије те доноси основне смјернице и задатке за извршење те политике;
– доноси план и програм рада КСРС-а;
– доноси пословник о раду Скупштине;
– расправља и одлучује о иницијативама и приједлозима заступника;
– одлучује о удруживању у кровну организацију на нивоу БиХ, као и удруживање са сличним организацијама у складу са законом и правилницима FCI;
– доноси одлуке о управљању имовином КСРС-а;
– доноси одлуку о престанку рада;
– одлучује о задуживању КСРС-а, даје овлаштења Управном одбору о границама до којих се може задужити између два засједања Скупштине;
– разматра и усваја изјештаје органа КСРС-а;
– доноси годишњи финанцијски план и усваја завршне билансе за протеклу годину;
– доноси годишње, средњорочне и дугорочне планове;
– бира и опозива Предсједника КСРС-а, те чланове Управног и Надзорног одбора као представнике КСРС у кровну организацију БиХ;
– бира Кандидациону комисију;
– бира и опозива чланове Дисциплинске комисије, замјенске чланове Дисциплинске комисије, Дисциплинског тужиоца и замјеника Дисциплинског тужиоца,
– одлучује о разрјешењу чланова Управног одбора и других органа;
– одлучује о представкама упућеним Скупштини и жалбама против аката Управног одбора као другостепени орган, осим жалби на одлуке дисциплинских органа, гдје је Управни одбор другостепени орган;
– обавља и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима КСРС-а.
Скупштина је надлежна разматрати и друга питања важна за остваривање циљева и задатака КСРС-а односно доносити смјернице за њихово рјешавање.

Члан 41.

Скупштина има свог Предсједника и Потпредсједника који се бирају на Изборној скупштини од стране присутних делегата а у складу са Пословником о раду Скупштине.
Мандат Предсједника и Потпредсједника Скупштине КСРС траје четири године.

Члан 42.

Сједницу Скупштине сазива Предсједник скупштине писаним путем или Потпредсједник ако је Предсједник спријечен.
Управни одбор иницира сазивање ванредну сједницу Скупштине на своју иницијативу или ако то затражи надполовична већина чланица или Надзорни одбор.
Ванредна сједница Скупштине мора се одржати у року од 30 дана од дана постављања захтјева. Ако Предсједник Скупштине не сазове Ванредну Скупштину сазват ће је предлагачи из ставка 2. овога чланка.
Приједлог дневног реда и материјала уз дневни ред подноси иницијатор сазивања ванредне скупштине.

Члан 43.

Рад и дјеловање Скупштине уређено је Пословником о раду Скупштине.

Члан 44.

Скупштина може правоваљано одлучивати ако је сједници присутна натполовићна већина укупног броја делегата Скупштине КСРС.
Скупштина ће се поновно сазвати након мјесец дана уколико код првог сазива није била присутна натполовична већина укупног броја делегата Скупштине КСРС.
Ако се ни у другом сазиву не постигне натполовична већина укупног броја делегата Скупштине КСРС, Скупштина ће ваљано одлучивати ако је присутно најмање тридесет /30/ процената од укупног броја делегата Скупштине КСРС, а одлуке се доносе двотрећинском (2/3) већином гласова.

Члан 45.

Скупштина доноси пуноважне одлуке надполовичном већином гласова присутних, делегата, а 2/3 већином присутних доноси измјене и допуне Статута те одлуку о престанку КСРС-а.
Гласање на Скупштини обавља се јавно, осим кад Скупштина одлучи да се о одређеном питању гласа тајно. Материјали за Скупштину достављају се најмање 15 дана прије њенога одржавања.
О раду Скупштине води се записник.

УПРАВНИ ОДБОР КСРС-а

Члан 46.

Управни одбор је извршно тијело КСРС-а и највише тијело управљања између двије сједнице Скупштине.
У функцији руковођења радом КСРС-а Управни одбор извршава одлуке и закључке Скупштине, води пословање КСРС-а те обавља и друге послове одређене Законом, овим Статутом и другим општим актима КСРС-а.
Управни одбор се састоји од најмање пет чланова, а укупан број мора бити непаран, водећи рачуна о регионалној заступљености.
Скупштина КСРС бира чланове Управног одбора на приједлог Кандидационе комисије и делегата КСРС, чији су рад и критерији за одабир кандидата ближе дефинисани Пословником о раду Скупштине КСРС.
Изабрани чланови УО КСРС на првој сједници између себе бирају Предсједника и Потпредсједника УО КСРС који су по аутоматизму Предсједник и Потпредсједник КСРС.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године с могућношћу реизбора.

Члан 47.

Задаци Управног одбора су:

– да проводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине;
– да проводи и брине се о провођењу аката КСРС-а , кровног кинолошког удружења и FCI-а;
– доноси Пословник о раду Управног одбора;
– доноси Правилник о раду стручних органа КСРС-а;
– доноси Правилник о узгоју чистокрвних паса (с прилозима);
– доноси Правилнике о раду ад хоц и сталних комисија;
– утврђује приједлог Статута, његових измјена, допуна и других општих аката које доноси Скупштина;
– утврђује приједлог плана и програма рада КСРС-а;
– извршава програме рада које утврди Скупштина;
– утврђује висину чланарине и доприноса чланица КСРС-а и предлаже годишњи финансијски план;
– закључује уговоре и даје гаранције у границама које одобри Скупштина;
– предлаже Скупштини годишње, средњорочне и дугорочне планове развоја;
– подноси Скупштини извјештаје о свом раду;
– проводи финансијски план, расправља о завршним билансима КСРС-а и предлаже их Скупштини на усвајање;
– расправља о извјештајима појединих чланова ;
– прати и усмјерава рад других органа и даје приједлоге за унапређење њихова рада;
– предлаже Скупштини КСРС избор и опозив делегата у органе кровног кинолошког удружења БиХ;
– доноси Правилник о дисцилинској одговорности чланова;
– одлучује о молбама за пријем чланова у КСРС ;
– управља имовином КСРС-а као добар домаћин;
– одлучује о куповању и продаји, односно оптерећивању и задуживању и другим гаранцијама у границама овлаштења која добије од Скупштине;
– упознаје јавност преко средстава јавног информисања о развоју кинологије и о раду кинолошких организација;
– организује, пружа помоћ и одлучује о кинолошким манифестацијама;
– додјељује признања и одликовања за постигнуте успјехе и рад на пољу кинологије;
– даје иницијативе и ускађује рад при стручној едукацији;
– именује стручне органе који нису у надлежности Скупштине КСРС;
– координира рад стручних органа које именује;
– организује вођење родовних књига;
– организује публиковање стручних и научних чланака у средствима информисања и сопственом дјелатношћу;
– даје приједлог о учлањењу у друге организације;
– одлучује о издавачкој дјелатности;
– одређује извршитеље финансијског плана;
– води бригу о вођењу опште кинолошке евиденције;
– сазива ванредне сједнице Скупштине, припрема материјал и утврђује приједлог дневног реда за сједнице Скупштине;
– одређује који се документи и подаци сматрају пословном тајном;
– рјешава и све друге послове везано за задатке КСРС-а наведене у Статуту;
– доноси све друге опште акте који овим Статутом нису стављени у надлежност Скупштине;
– Управни одбор одлучује које ће задаће и права пренијети на ад хоц и сталне стручне органе а што се регулише правилницима о раду тих органа;
– предлаже Скупштини КСРС висину чланарине и доприносе чланица КСРС.

Члан 48.

Управни одбор ради и одлучује на сједницама.
Сједнице Управног одбора се одржавају по потреби, а најмање четири пута годишње.
Сједнице Управног одбора сазива предсједник КСРС-а. Управни одбор може пуноважно одлучивати ако је сједници присутна надполовична већина од укупног броја чланова одбора.
Одлука је донијета ако је за њу гласала надполовична већина присутних чланова УО.

ПРЕДСЈЕДНИК КСРС-а

Члан 49.

Предсједник заступа и представља КСРС.
Предсједника КСРС-а бира Скупштина за раздобље од четири године.
Иста особа може бити поново изабрана за предсједника у највише два /2/ узастопна пуна мандата.
Предсједник КСРС-а је по својој функцији Предсједник Управног одбора КСРС-а.

Члан 50.

Предсједник КСРС-а се брине да рад КСРС-а и његових органа буде усклађен са Законом, овим Статутом и другим актима КСРС-а.

Члан 51.

Предсједник је материјално-финансијски наредбодавац и одговоран је за материјално-финансијско пословање КСРС-а.

Члан 52.

Предсједник Управног одбора има овлаштења за пријем радника у радни оснос у КСРС и реализацију његових права у складу са законом и другим прописима.

Члан 53.

Чланови Управног одбора за свој рад одговорни су Предсједнику, а преко њега Скупштини .

Члан 54.

Предсједник може овластити особу која ће по одређеним пословима заступати КСРС.
Предсједник на одлуке Управног одбора које су противне Статуту има право вета уз дужно образложење. Коначну одлуку о оправданости вета даје Скупштина.
Предсједник за свој рад одговара Скупштини.

АКТИВНОСТ КИНОЛОШКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВЕЗАНА
УЗ РАД АD-HOC И СТАЛНИХ СТРУЧНИХ ОРГАНА

Члан 55.

Ради разматрања и обављања одређених стручних послова, доношења закључака и одлука, те давања стручног мишљења Управни одбор именује стручне органе , и то:
– ad-hoc,
– повремене (који се оснивају према потреби)

Стални стручни органи су су:
1. Кандидациона комисија. Бира је Скупштина.
2. Комисија за кадрове и манифестације.
3. Комисија за одгој и рад ловних паса.
4. Комисија за одгој и рад спортских и службених раса паса.
5. Комисија за одликовања и награђивања.
6. Комисија за аутохтоне расе.
7. Стручни одбор КСРС.
8. Дисциплинска комисија. Бира је Скупштина.
9. Дисциплински тужилац и Замјеник дисциплинског тужиоца. Бира их
Скупштина.
10. Судијска организација.
Стручни одбор КСРС, Дисциплинска комисија и Судијска организација су аутономне у свом раду.

Члан 56.

Унутар КСРС-а чланови КСРС-а могу се интерно организовати према ужем подручју дјелатности.
Начин рада тих организационих облика се утврђује општим актом којег доноси Управни одбор.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 57.

Надзорни одбор је орган Скупштине КСРС-а који контролише законитост рада и финансијског пословања КСРС-а.
Надзорни одбор има три члана. Чланове Надзорног одбора бира Скупштина КСРС-а. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
Надзорни одбор има предсједника којег бирају између себе чланови одбора на конститутивној сједници.
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других тијела КСРС-а, осим Скупштине.
Предсједник Надзорног одбора сазива сједницу одбора и руководи њезиним радом.
Одлуке Надзорног одбора доносе се надполовичном већином.

Члан 58.

Надзорни одбор разматра и контролише:
– законит рад Управног одбора;
– примјену закона и овог Статута те других општих аката;
– извршавање права и обавеза свих органа и чланова КСРС-а;
– материјално и финансијско пословање;
– рад Управног одбора.

Члан 59.

Право и обавеза је Надзорног одбора да о уоченим појавама и својим ставовима извјештава тијела КСРС-а, Управни одбор и Скупштину те предлаже предузимање одговарајућих мјера.
Надзорни одбор сарађује с финансијским инспекцијама и другим тијелима, саставља своје анализе и мишљења те предлаже предузимање одређених радњи и мјера.
О свим налазима Надзорни одбор подноси писани извјештај Скупштини КСРС.
Надзорни одбор има право сазвати Ванредну скупштину у случају кад утврди да се средства и друга имовина КСРС-а не користе у складу с планом и програмом рада те задацима КСРС-а, а Управни одбор на упозорење Надзорног одбора није предузео мјере у складу са Статутом.

Члан 60.

Надзорни одбор има право затражити на увид документацију и друге податке ради утврђивања чињеничног стања.

Члан 61.

О сједницама Надзорног одбора води се записник.
Сваки члан Надзорног одбора има право захтјевати да се у записник унесе његово издвојено мишљење.
Записник са сједнице потписује Предсједник и чланови Надзорног одбора.

ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА КСРС-А

Члан 62.

КСРС установљава признања и одликовања која се додјељују за заслуге на подручју кинологије.
Начин установљавања и предлагања те додјеле признања и одликовања прописује се Правилником о додјели признања и одликовања.

ОПОЗИВ И ОДГОВОРНОСТИ ОРГАНА КСРС-а

Члан 63.

Представници у Скупштини одговорни су за свој рад и дјеловање Скупштини и члановима свог удружења или клуба који су их изабрали у Скупштину.
Предсједник КСРС-а, чланови Управног одбора и Надзорног одбора одговорни су за свој рад појединачно и колективно Скупштини.
Чланови Управног одбора одговорни су за свој рад Скупштини КСРС-а.

Члан 64.

Представник у Скупштини може бити опозван од свог удружења које га је изабрало у Скупштину.
У случају када представник у Скупштини не обавља своје дужности у складу с интересима КСРС-а или их уопште не обавља, Скупштина може предложити члану КСРС-а чији је он представник да га опозове.
Опозив представника у Скупштини обавља се по поступку и на начин на који је исти био изабран.

Члан 65.

Скупштина може и прије истека времена на које су изабрани измијенити органе КСРС-а у цјелини или само поједине чланове тих органа, као и Предсједника КСРС-а, ако прекораче дата им овлаштења или не извршавају савјесно повјерене им дужности.
Приједлог Скупштини за опозив свих чланова Управног одбора или појединачних чланова може поднијети Надзорни одбор или надполовична већина чланова КСРС-а, а за појединог члана и Управни одбор.
Приједлог Скупштини за опозив свих чланова Надзорног одбора или појединачних чланова може поднијети Управни одбор или надполовична вечина чланова КСРС-а, а за појединог члана Надзорног одбора и Надзорни одбор.

СРЕДСТВА САВЕЗА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 66.

За своје обавезе КСРС одговара својом цјелокупном имовином.
Имовину КСРС-а чине непокретне и покретне ствари, материјална права и новчана средства којима КСРС располаже, а служе остваривању циљева КСРС-а.
Имовином КСРС-а располаже Скупштина, односно Управни одбор у складу с одредбама Закона, овог Статута и добијених овлаштења. Остварена добит користи се за остваривање циљева КСРС-а.
Престанком постојања савеза, имовина се предаје чланицама КСРС-а сразмјерно њиховом учешћу.

Члан 67.

Извори средстава КСРС-а су:
– чланарина и доприноси чланова;
– добровољни прилози и донације;
– дотације;
– остали приходи.

Члан 68.

Висину чланарине утврђује Управни одбор.

Члан 69.

Скупштина усваја годишњи финансијски план којим се осигуравају средства за извршење задатака КСРС-а.
По истеку календарске године Скупштина усваја завршни рачун КСРС-а у складу са Законом.
Наредбодавац за извршење материјално-финансијског плана је Предсједник КСРС-а, односно чланови Управног одбора које одреди Предсједник.

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 70.

Рад КСРС-а је јаван.
Јавност рада осигурава Предсједник , односно Управни одбор и то:
– објављивањем извјештаја о раду КСРС-а и његових органа на најпогоднији начин;
– сједницама Управног одбора може присуствовати представник појединог члана КСРС-а који је садржај своје дискусије доставио писаним путем, а истога ће се позвати овисно о теми и времену, или ће му писаним путем бити одговорено;
– изношењем података о раду КСРС-а у стручним и информативним часописима и у другим средствима јавног информисања
– упознавањем јавности с пословима којима се бави КСРС;
– објављивањем података о материјално-финансијском пословању и другом пословању КСРС-а.
Изјаве којима се тумаче службени ставови или закључци о раду КСРС-а даје Предсједник КСРС-а, а у његовој одсутности Потпредсједник или члан Управног одбора којега овласти Предсједник.

Члан 71.

Органи КСРС-а дужни су одговарати на питања која се односе на рад КСРС-а, а која им упућују надлежни органи власти, правна или физичка лица, а у складу са односним одредбама Закона о слободи приступа информацијама.
Органи КСРС-а дужни су размотрити примједбе и мишљења која им упућују грађани и удружења грађана, а која се односе на рад и развој КСРС-а.
Органи КСРС-а дужни су са својим ставом упознати грађане односно удружења које су поднијеле приједлоге односно упутиле мишљења.

СЕКРЕТАР КСРС-a

Члан 72.

Секретар КСРС-а је лице које по основу уговора обавља сљедеће послове:
– припрема материјале за сједнице Управног одбора;
– присуствује сједницама Управног одбора;
– води евиденције присутности чланова на сједницама Управног одбора;
– води бригу да се материјали са сједница Управног одбора и других органа достављају члановима органа и члановима КСРС-а;
– води попис чланова КСРС-а;
– прати спровођење закључака Управног одбора, Надзорног одбора, и комисија;
– организује вођења записника;
– обавља и друге послове по налогу Предсједника КСРС- а;
– води кореспонденцију у оквиру својих послова и радних задатака.

Члан 73.

Када секретар утврди да је општи или појединачни акт КСРС-а донесен у супротности са Законом, овим Статутом или другим општим актима упозориће на то орган које је такав акт донио. Ако орган који је донио акт и након упозорења остане при својем акту, секретар је дужан о томе обавјестити Управни одбор, односно одговарајући надлежни државни орган.

Члан 74.

Избор секретара проводи се према законској процедури, а одлуку о избору и именовању доноси Управни одбор на приједлог Предсједника КСРС-а.
Права и обавезе секретара уређени су Уговором, као и одговарајућим општим актима КСРС-а.

САРАДЊА САВЕЗА С ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА

Члан 75.

У остваривању својих циљева и задатака КСРС-а сарађује са другим организацијама и заједницама, државним управним органима, институцијама, заводима и стручним удружењима у РС, БиХ и иностранству, посебно у складу са Дејтоном као и у складу са специјалним и паралелним везама са удружењима у Србији.

ОПШТИ АКТИ И ЊИХОВЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 76.

Скупштина доноси Статут на приједлог Управног одбора, на начин и по поступку утврђеним Статутом и Пословником о раду Скупштине .
Сматра се да је Статут донесен када га прихвати двотрећинска већина присутних делегата на Скупштини.

Члан 77.

Измјене и допуне Статута и опших аката предлаже Управни одбор на начин и по поступку прописаном за доношење Статута и других општих аката.
Иницијативу за измјене и допуне Статута и општих аката може дати једна трећина чланова Управног одбора.
Иницијативу може дати и трећина чланица КСРС-а подношењем приједлога Управном одбору, чија је дужност да га уз своје мишљење припреми и изнесе пред Редовну или Ванредну Скупштину КСРС-а.
Иницијативу за измјене и допуне Статута и општих аката могу дати и државни органи надлежни за надзор над радом удружења.

ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 78.

КСРС-а престаје с радом уколико настане један од разлога предвиђених Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске.
Као надлежни орган за доношење одлуке о престанку рада сматра се Скупштина КСРС-а.
Одлуку о престанку рада КСРС-а Скупштина може донијети само двотрећинском већином од укупног броја делегата Скупштине.

Члан 79.

У случају престанка рада КСРС-а, његовом ликвидацијом и брисањем из регистра удружења са његовом имовином поступит ће се сходно одредбама важећег Закона о удружењима и фондацијама. Члан 67. овог Статута.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 80.

Општи акти КСРС-а ускладит ће се с одредбама овог Статута најкасније у року од годину дана од дана ступања Статута на снагу.

Члан 81.

На питања која нису уређена овим Статутом примјењују се одредбе важећег Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске, те других прописа који се односе на дјеловање КСРС-а.

Члан 82.

Престаје с важењем Статут Кинолошког савеза Републике Српске од 20.10.2007. ступањем на снагу овога Статута.

Члан 83.

Одлуке о доношењеу Статута КСРС, односно његовим измјенама и допунама, ступају на снагу даном доношења и исте ће бити проведене код надлежног регистрационог суда у складу са прописима.
Тумачење одредби овог Статута даје Скупштина КСРС-а.

Бања Лука 17.03.2018. године

Предсједник Скупштине КСРС
м.п. _____________________________
/ Синиша Дањко /